Informacja o przetwarzaniu danych klienta firmy Niko Sp. z o.o.

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i usług jest Niko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-740) przy ulicy Półłanki 62A

Ponadto, informujemy, że:

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
  • art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
  • art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone:
  • firmom zapewniającym obsługę IT,
  • kancelarii prawnej,
  • biegłemu rewidentowi,
  • tłumaczom przysięgłym,
  • firmom spedycyjnym
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
 6. Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
 7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy handlowej - sprzedaży towarów i usług.
 9. Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.